به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین خلاقیت، هوش هیجانی و خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور آمل بود. از اهداف دیگر این تحقیق بررسی بین خلاقیت، هوش هیجانی و خودکارآمدی دو جنس مختلف دختر و پسر بود. نمونه شامل 135 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های خلاقیت عابدی خودکار آمدی شرر و هوش هیجانی شیرینگ را تکمیل نمودند. داده ها بوسیله روشهای اماری رگرسیون، همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل بررسی شدند. نتایج بیانگر وجود رابطه بین خلاقیت و خودکارآمدی و همچنین وجود رابطه بین مولفه های خودآگاهی، خود کنترلی و خود انگیزی هوش هیجانی با خلاقیت بود. همچنین نتایج هیچ تفاوت معناداری بین نمرات خلاقیت، خودکارآمدی و هوش هیجانی دختران و پسران دانشجو نشان نداد.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 12
نویسندگان مجید پور فرج عمران - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سال انتشار 1387
نام کنفرانس اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.