به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

در این مقاله، با ترکیب توانائیهای مدلهای هیدرولوژیک و شبکه عصبی مصنوعی، روشی پیشنهاد شده است که بتواند اب توجه به هایتوگراف بارش برای یک محل از یک حوضه خاص، مقدار دبی را در زمان خواسته شده پس از وقوع بارش ارائه دهد. در این روش، پارامترهای حوضه نظیر زمان تمرکز، ضریب ذخیره، مشخصات خاک وامثال آن توسط نرمافزار مورد استفاده تعیین و کالیبره میشوند. در مرحله بعد، شبکه عصبی با استفاده از همه اطلاعات واقعی آموزش داده میشود. سپس شبکه قادر است هایتوگراف رگبار بارش را دریافت نموده و مقدار دبی را تا زمان تخلیه موثر پس از وقوع بارش ارائه دهد. این اطلاعات میتواند مبنای تصمیمگیری در سیستم هشدار سیل باشد.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 8
نویسندگان رضا غیاثی - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران - پردیس فنی - دانشگاه تهران,علی ورمقانی - کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی- دانشگاه تهران
سال انتشار 1387
نام کنفرانس سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
فایل مقاله فایل مقاله موجود نیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.