به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

امروزه با توجه به کمبود منابع آب با کیفیت مناسب، ارزیابی پارامترهای کیفی و استفاده متناسب با کیفیت اب از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت اب و تعیین هیدروشیمیایی رودخانه های نکا، تجن، سفیدرود به منظور استفاده بهینه از این منابع می باشد. این رودخانه ها از ارتفاعات البرز سرچشمه گرفته پس از گذر از بخشهای کوهپایه ای و پهنه ساحلی صمن عبور از بستر آهکی لار به دریاچه خزر می ریزند. کیفیت اب این رودخانه ها براساس استانداردهای موجود و نیز توسط برخی روشهای گرافیکی از قبیل نمودارهای پایپر، شولر، استیف و ویلکاکس مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای بکار رفته در این ارزیابی عبارتند از غلظت 6 یون اصلی (SO4، HCO3,CL,Na,Mg,Ca) و پارامترهای TDS ,SAR , Na%, EC . در این مطالعه کیفیت آب رودخانه های مورد مطالعه براساس نمودار ویلکاکس برای مصارف کشاورزی مناسب ارزیابی شد و طبق نمودار شولر برای شرب محدودیتی وجود ندارد. تیپ کیفی آب این رودخانه ها توسط نمودار پایپر از نوع بی کربناته - کلسیمی - منیزیمی معرفی شد و براساس نمودار استیف و شولر عمده ترین یون های مولد سختی آب بی کربنات و کلسیم هستند. در نمودار شولر یون های مهمی که دارای غلظت بیشتری نسبت به دیگر یون ها هستند قابل مشاهده اند؛ که عبارتند از : بی کربنات، کلسیم و منیزیم. این نتیجه با توجه به جنس بستر که بخشی از سازند آهکی لار است، قابل توجیه می باشد. طبق نمودار استیف غلظت آنیون ها بیش از کاتیون ها بوده و بی کربنات در بین آنیون ها و کلسیم در بین کاتیون ها از مقادیر بیشتری برخوردارند. تمامی نمودارها نشان دادند که نمونه ها در ایستگاه مختلف از نظر کیفی مشابه هستند.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 7
نویسندگان رویا سادات موسوی - دانشگاه بوعلی سینا ، همدان,راضیه میرگلوی بیات - ,صفر معروفی - ,حمید زارع ابیانه -
سال انتشار 1388
نام کنفرانس همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.