به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

تنش برشی در مقطع کانال ها یکی از فاکتورهای اساسی مطالعه آشفتگی، فرسایش بستر و تغییرات هندسی و مورفولوژی رودخانه است و براساس نتایجی که تاکنون به دست آمده است به عواملی نظیر سطح مقطع مجرا توزیع زبری بستر و جریانهای ثانویه وابسته است محاسبه دقیق تنش برشی مرزی منجر به طراحی ایمن تر کانال در برابر فرسایش می شود مساله تفکیک تنش برشی جداره ازکف نیز یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین هیدرولیک در ارتباط با کانالهای باز بوده است . دراین مقاله با استفاده از یک روش تحلیلی ت هندسی توزیع تنش برشی جداره، در یک کانال ذوزنقه ای با بهترین مقطع هیدرولیکی محاسبه می شود و در انتها نتایج به دست آمده برای بهترین مقطع هیدرولیکی ذوزنقه ای به مقطع هیدرولیکی بهینه مستطیلی بسط داده خواهد شد.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 8
نویسندگان فاطمه فرشی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران ,عبدالرضا کبیری سامانی - استادیار دانشکده مهندسی عمران
سال انتشار 1389
نام کنفرانس نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
فایل مقاله فایل مقاله موجود نیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.