به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

در این تحقیق سعی شده است تا با شناسایی علل رد دفاتر و صورتهای مالی شرکتها در حوزه های مالیاتی که باعث تحمیل هزینه های زیادی از طریق تشخیص غیر واقعی (علی الراس ) مالیات به شرکتها می گردد جلو گیری شود . و در این راستا بعد از بررسی های اولیه دو فرضیه مطرح شده که ثاثیر عدم آگاهی مدیران شرکتها و ممیزین مالیاتی را نسبت به قوانین و مقررات مالیاتی (بالاخص بند 1وتبصره 2ماده 95 وماده 97 ) به عنوان علل رد دفاتر مورد کنکاش قرار دا ده ودر این بررسی دو نوع پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته که پرسشنامه اول توسط مسئولین شرکتها و پرسشنامه دوم توسط ممیزین مالیاتی تکمیل گردید و در پرسشنامه های مذکور سعی شد تا با طرح سوالاتی توصیفی ضمن بررسی و شفاف نمودن هر چه بهترجامعه مورد تحقیق بتوان درپ ایان سوالات توصیفی باطرح سوالات اصلی نسبت به آزمون فرض اقدام نمود و در پایان پرسشنامه ها با طرح چند پرسش نظر هر دو گروه را در مورد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم (استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان مستقل ) به جهت ارائه راهکار جویا شدیم که نتایج حاصله به عنوان پیشنهاد و راهکارارائه گردیده است . نتایج کلی تحقیق نشان دهنده آن است که علل اصلی رددفاتر مالیاتی شرکتها به علت کم تجربگی وعدم آگاهی ممیزین نبوده بلکه بیشترین نقش را مسئولین شرکتها د ر زمینه عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات مالیاتی که وظایف آنان را تبین می نماید، دارا می باشند.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 11
نویسندگان سیدمهران موسوی - کارشناسی ارشد حسابداری
سال انتشار 1389
نام کنفرانس همایش ملی نقش شفافیت اطلاعات حسابداری در حل بحرانهای مالی کنونی

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.