به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

سرریزهای جانبی از انواع سازههای هیدرولیکی میباشند که در سیستمهای فاضلاب، آبرسانی و آبیاری،کنترل دبی، انحراف سیلاب و دبی مازاد رودخانه ها و کانالها استفاده میشوند. جریان عبوری از یک سرریز جانبی، از نوع جریان های متغیر مکانی میباشد. با توجه به اینکه معادلات حاکم بر جریان های متغیر مکانی دارای حل تحلیلی نمیباشند، مطالعات تجربی زیادی برروی این جریان ها صورت گرفته است . تاکنون سرریزهای جانبی با مقاطع مستطیلی، مثلثی، مرکب و تاج دایرهای مورد بررسی قرار گرفته شدهااند، اما برروی مقطع دایرهای هیچ گونه مطالعهای انجام نگرفته است. در این مقاله، خصوصیات هیدرولیکی و ضریب دمارچی سرریز جانبی دایرهای با سه قطر 20، 24 و 28 سانتیمتر در کانال مستطیلی، تحت جریان زیربحرانی بط ورآزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. با انجام 21 آزمایش، فرمول ضریب سرریز استخراج شده است

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 6
نویسندگان زهره کشاورز - دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان,مجید رحیم پور - عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان,محمدمهدی احمدی - عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال انتشار 1389
نام کنفرانس دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
فایل مقاله فایل مقاله موجود نیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.