به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

سابقه و هدف: آسیبهای پرینه که بدنبال زایمان طبیعی ایجاد می شوند عوارض کوتاه و بلند مدتی را بدنبال دارد، بنابراین مداخلاتی که احتمال شانس پرینه سالم را افزایش دهد نیاز است، لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس، بر تعداد موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 176 نفر از زنان نخست زا مراحعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک که جهت زایمان طبیعی مراجعه کردند، ‌انجام شد. افراد به ترتیب ورود یک در میان در یکی از دو گروه ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس (91 نفر) و یا بدون مداخله (85 نفر) قرار گرفتند، در گروه مداخله، ماساژ آرام، آهسته با دو انگشت سبابه و میانی آغشته به اسانس روغنی اسطوخودوس بمدت10-5 دقیقه بدون توجه به پوزیشن مادر در طی مرحله دوم زایمان انجام شد، در گروه کنترل فقط از مانور ریتگن استفاده شد، سپس فراوانی پرینه سالم، اپی زیاتومی، پارگی پرینه، میانگین طول مرحله دوم لیبر، نمره آپگار دقیقه اول و پنجم در دو گروه تعیین و با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها: در گروه مداخله فراوانی پرینه سالم (53 نفر) 2.60%، اپی زیاتومی (7 نفر) 8% و پارگی پرینه (31 نفر) 8.31% و در گروه کنترل این مقادیر به ترتیب (2 نفر) 4.2%، (68 نفر) 80% و (15 نفر) 6.17% بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (0001.0=p). در گروه ماساژ با اسطوخودوس فراوانی پارگی درجه یک (27 نفر) 3.27% و پارگی درجه دو (4 نفر) 5.4% بود و در گروه کنترل فراوانی پارگی درجه یک (4نفر) 6.4%، پارگی درجه دو (6 نفر) 1.7% و پارگی درجه سه (5 نفر) 9.5% بود. در گروه مداخله پارگی درجه سه و چهار و در گروه کنترل پارگی درجه4 رخ نداد. این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (0001.0=p). نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ماساژ پرینه با استفاده از اسانس روغنی اسطوخودوس طی مرحله دوم لیبر راهکار مناسبی به منظور کاهش تعداد موارد اپی زیاتومی و شدت پارگی پرینه می باشد. احتمال می رود که این کا هش بدلیل افزایش قا بلیت کشش، جریان خون، نرمی پرینه و ویژگی ضد اسپاسمی اسانس روغنی این گیاه باشد.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 5
نویسندگان مهتاب عطارها، کتایون وکیلیان، نسرین روزبهانی، رضا بخردی
سال انتشار 1388
نام کنفرانس دوره :11 شماره : 4
فایل مقاله دریافت فایل مقاله

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.