به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

دسته بندی

موارد 24011 تا 24020 از 81276

مقاله در هر صفحه
صفحه:
 1. 2400
 2. 2401
 3. 2402
 4. 2403
 5. 2404

تغییر به ترتیب نزولی
 1. بررسی جذب انرژی در لهیدگی محوری لوله های جدار نازک شیار دار به کمک روش اجزاء محدود

  امروزه استفاده از لوله های جدار نازک به خاطر ظرفیت جذب انرژی و طول لهیدگی زیاد به عنوان یکی از بهترین و پرکاربردترین روشهای جذب انرژی ضربه مورد توجه است... بیشتر بدانید
 2. بررسی جذب بیولوژیکی جهت جداسازی فلزات سنگین از پسابها ـ مورد دو جزئی آهن و کروم

  در این مقاله جذب بیولوژیکی یونهای Fe(III) و Cr(VI) به صورت همزمان توسط بیوماس Rhizopus arrhizus مورد بررسی قرار گرفت... بیشتر بدانید
 3. بررسی جذب بیولوژیکی جهت جداسازی فلزات سنگین از پسابها ـ مورد دو جزئی آهن و کروم

  در این مقاله جذب بیولوژیکی یونهای Fe(III) و Cr(VI) به صورت همزمان توسط بیوماس Rhizopus arrhizus مورد بررسی قرار گرفت... بیشتر بدانید
 4. بررسی جذب بیولوژیکی جهت جداسازی فلزات سنگین از پسابها- مورد دو جزئی سرب و مس

  در این مقاله جذب بیولوژیکی یونهای فلزیCu(II) و pH(II) در سیستمهای تک و دو جزئی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفت... بیشتر بدانید
 5. بررسی جذب بیولوژیکی جهت جداسازی فلزات سنگین از پسابها- مورد دو جزئی سرب و مس

  در این مقاله جذب بیولوژیکی یونهای فلزیCu(II) و pH(II) در سیستمهای تک و دو جزئی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفت... بیشتر بدانید
 6. بررسی جذب بیولوژیکی یون Cr ز پساب صنایع آبکاری (عملیات ناپیوسته)

  پساب های آبکاری از مهمترین منابع انتقال دهنده آلودگی فلزات سنگین در محیط می باشند... بیشتر بدانید
 7. بررسی جذب تعادلی جیوه از محلول های آبی توسط نانو تیوب کربنی

  در این تحقیق جذب تعادلی جیوه از محلول آبی کلرید جیوه بر روی نانو تیوب های کربنی به روش ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفته است ... بیشتر بدانید
 8. بررسی جذب تعادلی فنل از محلول های آبی توسط کربن فعال

  در این تحقیق جذب سطحی به کمک جاذب کربن فعال برای حذف فنل به عنوان یک ماده سمی مورد استفاده قرار گرفته شده است... بیشتر بدانید
 9. بررسی جذب در روی سطح زئولیت NaY : ایزوترم های لانگمویر، فرندلیچ و لانگمویر - فرندلیچ

  در این مقاله جذب سطحی بر روی زئولیت NaY را با استفاده از روابط ترمودینامیکی مناسب مورد بررسی قرار دا... بیشتر بدانید

موارد 24011 تا 24020 از 81276

مقاله در هر صفحه
صفحه:
 1. 2400
 2. 2401
 3. 2402
 4. 2403
 5. 2404

تغییر به ترتیب نزولی