به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

دسته بندی

موارد 24011 تا 24020 از 81260

مقاله در هر صفحه
صفحه:
 1. 2400
 2. 2401
 3. 2402
 4. 2403
 5. 2404

تغییر به ترتیب نزولی
 1. بررسی جذب بیولوژیکی یون Cr ز پساب صنایع آبکاری (عملیات ناپیوسته)

  پساب های آبکاری از مهمترین منابع انتقال دهنده آلودگی فلزات سنگین در محیط می باشند... بیشتر بدانید
 2. بررسی جذب تعادلی جیوه از محلول های آبی توسط نانو تیوب کربنی

  در این تحقیق جذب تعادلی جیوه از محلول آبی کلرید جیوه بر روی نانو تیوب های کربنی به روش ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفته است ... بیشتر بدانید
 3. بررسی جذب تعادلی فنل از محلول های آبی توسط کربن فعال

  در این تحقیق جذب سطحی به کمک جاذب کربن فعال برای حذف فنل به عنوان یک ماده سمی مورد استفاده قرار گرفته شده است... بیشتر بدانید
 4. بررسی جذب در روی سطح زئولیت NaY : ایزوترم های لانگمویر، فرندلیچ و لانگمویر - فرندلیچ

  در این مقاله جذب سطحی بر روی زئولیت NaY را با استفاده از روابط ترمودینامیکی مناسب مورد بررسی قرار دا... بیشتر بدانید
 5. بررسی جذب زیستی آهن توسط گونه مولد بیوسورفکتانت جدا شده از پساب نفتی پالایشگاه تهران

  میکروارگانیسم ها یکی از جاذب های متداول در زمینه جذب زیستی فلزات سنگین از پساب صنایع مختلف می باشند... بیشتر بدانید
 6. بررسی جذب سرم آلبومین گاوی بر روی هیدروکسی لآپاتیت

  هیدروکسیل آپاتیت (hydroxylapatite) به دلیل زیست سازگاری مناسب،بیواکتیویته بالا و عدم سمیت، برای ترمی... بیشتر بدانید
 7. بررسی جذب سطحی آلاینده های CO بر روی سطح (Pt(111 با محاسبات میکروسکوپیک کوانتومی

  تابعی های برهمکنش تبادلی – همبستگی موضعی و شبه موضعی پیش بینی می کنند که جایگاه جذب سطحی پایدار برای... بیشتر بدانید
 8. بررسی جذب سطحی آلاینده های CO بر روی سطح (Pt(111 با محاسبات میکروسکوپیک کوانتومی

  تابعی های برهمکنش تبادلی – همبستگی موضعی و شبه موضعی پیش بینی می کنند که جایگاه جذب سطحی پایدار برای... بیشتر بدانید
 9. بررسی جذب سطحی آلاینده های CO بر روی سطح (Pt(111 با محاسبات میکروسکوپیک کوانتومی

  تابعی های برهمکنش تبادلی – همبستگی موضعی و شبه موضعی پیش بینی می کنند که جایگاه جذب سطحی پایدار برای... بیشتر بدانید

موارد 24011 تا 24020 از 81260

مقاله در هر صفحه
صفحه:
 1. 2400
 2. 2401
 3. 2402
 4. 2403
 5. 2404

تغییر به ترتیب نزولی