به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

برای سنتز شیمیایی نانو ذرات اکسید آهن به روش CBD (Chemical Bath Deposition) از مواد اولیه کلرید آهن آبدار FeCl3 .6H2O3 ، هیدروکسید سدیم (NaOH) و آب بعنوان حلال60درجه سانتیگراد در در این پژوهش استفاده گردید. ابتدا محلولهایی با مولاریته مشخص از FeCl3 .6H2O و NaOH تهیه گردید و در مدت زمان 2 ساعت در حین عمل همزدن مدام و شدید توسط دستگاه همزن مغناطیسی واکنشهای شیمیایی بین محلولها صورت گرفت. با انجام واکنشهای شیمیایی رسوباتی از نانو ذرات اکسید آهن در محلول حاصل گردید. سپس این رسوبات توسط صافی از محلول جداگشته و پس از شستشو با آب مقطر و متانول در دمای اتاق به مدت 48 ساعت خشک گردیدند. ذرات تهیه شده در ابتدا جهت بررسی ساختار مواد توسط دستگاههای آنالیز پراش اشعه X (XRD) و سپس میکروسکوپ الکترونی TEM عبوری جهت بررسی مورفولوژی و اندازه ذرات مورد آنالیز قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان از سنتز نانو ذرات اکسید آهن داشت که میانگین اندازه ذرات 30-50 نانو متر خواهد بود.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 6
نویسندگان امیر حسنجانی روشن - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد,زهره رجبعلی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد,علی شکوه فر - استاد مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی,بهمن نصیری - دانشجوی کارشناسی ار
سال انتشار 1388
نام کنفرانس همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.