به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

هدف اصلی در این مطالعه بررسی چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید دو نوع برنج می باشد. از نظر اقتصاد سنجی ارتباط دوگانه تابع تولید و هزینه تحلیل گردیده که بر این اساس از توابع هزینه ترانسلوگ و ترانسلوگ چند محصولی استفاده شده است. در این توابع با کاربرد قضیه شفارد ، توابع تقاضای شرطی نهاده های آب، کود شیمیایی، ماشین آلات و نیروی کا در چارچوب معادلات سیستمی با بهره گیری از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط به صورت مقید برآورد گردیده است. داده های به کار رفته مربوط به 315 بهره بردار برنج در سطح حوزه زاینده رود در سال زراعی 81- 1382 است که از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از ضرایب بدست آمده وضعیت تابع هزینه ، کششهای خودی و متقاطع تقاضای نهاده ها برای این محصول بررسی شده است.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 8
نویسندگان اصغر عابدی - استادیار رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهرکرد
سال انتشار 1384
نام کنفرانس پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.