به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

وجود هارمونیک در شبکههای قدرت، استفاده از فیلترها را جهت حذف آنها اجتنابناپذیر مینماید. فیلترهای اکتیو موازی با حذف هارمونیکهای جریان و جبرانسازی توان راکتیو و عملکرد مناسب، بصورت گسترده در شبکههای قدرت بکار میروند. در این مقاله تئوری توانهای لحظهای جهت تشخیص جریان مرجع که شامل مولفههای هارمونیکی جریان شبکه و جریان مورد نیاز جهت جبرانسازی توان راکتیو شبکه می باشد، بکار گرفته شده است. سپس دو روش سوییچینگ هیسترزیس باند ثابت و باند متغیر برای ایجاد پالسهای مورد نیاز جهت تولید و تزریق جریان مرجع به شبکه تشریح شده است. در ادامه یک شبکه قدرت همراه با یک فیلتراکتیو موازی با مشخصات معلوم در محیطMATLAB/SIMULINK شبیهسازی شده و نتایج شامل THD ضریب اعوجاج هارمونیکی) جریان و تغییرات فرکانس سوییچزنی در دو روش سوییچینگ مذکور مورد بحث و مقایسه قرار گرفته شده است. این نتایج نشان دهنده حذف مطلوب هارمونیکها و جبران توان راکتیو در شبکه قدرت مورد مطالعه و همچنین برتری روش باند متغیر نسبت به روش باند ثابت در تثبیت فرکانس سوییچینگ میباشند

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 6
نویسندگان هانی واحدی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل,عبدالرضا شیخ الاسلامی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سال انتشار 1389
نام کنفرانس سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
فایل مقاله فایل مقاله موجود نیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.