به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

در این مقاله نتایج شبیه سازی مونت کارلو گذار فاز نماتیک-ایزوتروپیک کریستال مایع ، با استفاده از مدل برداری O(2) و برهم کنش غیرخطی همسایه های اول از طریق چند جمله ای مرتبه چهار لژاندر (P4) گزارش شده است که نتایج بدست آمده در دمای پایین، تقریب موج اسپینی را تایید می کند. برای انجام شبیه سازی از تعمیم مدل مغناطیسی آیزینگ در دو بعد، و برای ایجاد تغییر در سیستم از الگوریتم منفرد متروپلیس استفاده شده است. نتایج شبیه سازی برای اندازه های مختلف شبکه، گذار فازی از مرتبه دو را در دمای بدون بعد (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) گزارش می کند که ناشی از انقباض نقوص توپولوژیکی در دمای گذار است.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 4
نویسندگان مرتضی پیش بینی - گروه فیزیک دانشگاه پیام نور تهران,مهدی واعظ زاده - دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
سال انتشار 1387
نام کنفرانس کنفرانس فیزیک ایران 1387

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.