به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

این پژوهش با رویکرد شناختی رفتاری و با هدف بررسی نقش باورهای ارتباطی و مهارتهای ارتباطی در رضایت زناشویی زوجین انجام شده است بدین منظور به صورت تصادفی 160 نفر 80 زوج از زن و شوهرهای ساکن شهر تبریز که کمتر از 25 سال سابقه ازدواج داشتند انتخاب شد. پس از ایجاد انگیزه برای مشارکت در تحقیق و کسب رضایت آگاهانه، از پرسشنامه های باورهایه ارتباطی زناشویی RBQ مهارتهای ارتباطی زناشویی و رضایت زناشویی ENRICH برای جمع آ وری اطلاعات استفاده شد. برای تحیل نتایج از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارتهای ارتباطی مدت ازدوا ج و برخی از باورهای ارتباطی از جمله باور افراد به اسان بودن حفظ روابط زناشویی باور به انجام همه کارها با کمک یکدیگر و باور به ارضا کردن همه نیازهاه می توانند به طور قابل ملاحظه ای رضایت زناشویی زوج هارا پیش بینی کند.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 8
نویسندگان خلیل اسماعیل پور - استادیار گروه روانشناسی ,وجیهه خواجه - دانشجوی روانشناسی عمومی,نفیسه مهدوی - دانشجوی روانشناسی عمومی
سال انتشار 1389
نام کنفرانس اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
نوع ارائه شفاهی

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.