به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

درختچههای مو در معرض ابتلا به بیماریهای متعددی قرار دارند که از بین آنها بیماری برگ باد بزنی مو (Grapvine Fan LeafViruse,GFLV) که توسط ویروس برگ بادبزنی مو ایجاد میشود، از خطرناکترین بیماریهای مو محسوب میگردد. در تحقیق حاضر به منظور ردیابی این ویروس از تاکستانهای شمالغرب کشور، تعداد 1?8 نمونه مشکوک به آلودگی به این ویروس در بهار و تابستان 1383 جمع آوری شد. این نمونه ها تحت بررسی با روش سرولوژیکی الایزا با آنتی بادی پلیکلونال ویژه GFLV قرار گرفتند. سپس RT-CR با پرایمرهای ویژه منطقه رمز کننده پروتئین حرکتی ویروس انجام شد. قطعات DNA تکثیر یافته به پلاسمید pGEM-T متصل و در باکتری E.coli DH5? کلون شدند. باکتری های ترانسفورم شده، در محیط کشت حاوی آمپی سیلین X-Galو IPTG گزینش شده و پلاسمیدهای نوترکیب، از باکتریهای ترانسفورم شده استخراج گردیدند. این پلاسمیدها با آنزیم EcoRI برش داده شدند و در صورت مشاهده قطعه DNA خارجی، تک کلون شده و جهت تعیین توالی نوکلئوتیدی به شرکن ماکروژن کره جنوبی ارصال شدند. داده های نوکلئوتیدی حاصل، با نزم افزار GeneDoc آنالیز شده و درخت فیلوژنی آنها توسط نذم افزار Treecon اترسیم شد نتایج حاصل از توالی نوکلئوتیدی وجود این ویروس را تایید و زیر هم چینی این دادهها و ترسیم درخت فیلوژنتیکی بر اسلس پروتئین حرآتی آن نشان داد که تنوع قابل ملاحظهای در این پروتئین بین جدایه های ایرانی و این جدایه ها با سایر جدایه های شناخته شده در نقاط مختلف جهان وجود دارد.

نظر خود را بنويسيد

نظر شما در مورد : بررسی تنوع ژنتیکی پروتئین حرآتی جدایههای ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf nepovirus) در شمالغرب ایران و ترسیم درخت فیلوژنتیکی بر اساس پروتئین حرآتی آن


اولین نفر باشید که این مقاله را مشاهده می کند