به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

انگور یاقوتی (مروارید صدف سیستان )از عمده محصولاتی است که بدلیل تحمل بالای شرایط سخت محیطی مختص این منطقه بوده و از ز ودرسترین محصولات کشور است .لذاهدف از این مطالعه بررسی تولید و بازاریابی انگور یاقوتی در منطقه سیستان است . داده های با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و از طریق مصاحبه حضوری و با تکمیل 50 پرسشنامه تولید کننده از انگورکاران این منطقه بدست آمد . اطلاعات بدست آمده، به وسیله تابع تولید لگاریتم خطی (کاب- داگلاس) و ترانسندنتال (تولید متعالی ) مورد برآورد قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد ک ه تولید انگور با متغیرهای (سطح زیر کشت ، تعداد تاکها ، نیروی کارخانوادگی، کودحیوانی و کودپتاسیم ) رابطه مثبت و معنادار دارد . در بخش مربوط به بازاریابی ، اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 10 پرسشنامه عمده فروشی، 10 پرسشنامه خرده فروشی و 10 پرسشنامه تولیدکننده جمع آوری شد . با توجه به کوتاه بودن دوره برداشت و اشباع شدن بازار در طی یک دوره یک ماهه و عدم امکان صادرات این محصول، انگور یاقوتی با نوسانات شدید قیمتی مواجه است.

نظر خود را بنويسيد

نظر شما در مورد : بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی انگور یاقوتی در منطقه سیستان


اولین نفر باشید که این مقاله را مشاهده می کند